Elhandelsföretag

Med 15 år i ledande funktioner inom elhandelsbolag har jag skaffat mig en ytterst god kännedom om vilka risker som finns i en elhandelsverksamhet, det är inte en utan ett antal parametrar som man som marginalprissättande elhandlare måste ha god kunskap inom.
Vilka 10 komponenterna som samverkar till ett fastpris känner de flesta elhandlare till. Men kunskapen om vilka som är möjliga att hantera via säkring och vilka som ska ligga i ”marginalpåslaget” är inte lika spridd. En utbredd uppfattning är att t.ex., dygnsprofil-, volym- och effektprisrisker hör till de senare. Men så är dock inte fallet utan även dessa går att prissäkra (på den bilaterala marknaden). Denna specialistkompetens är något jag tillägnat mig genom operativ verksamhet djupt inne i elhandelsflödet.

Effektprisrisk
Elmarknadens slutkundsprissättningsverktyg tar inte hänsyn till och värderar risken för effektprissättning. Effektprissättning kan inträffa under vinterdagar med sträng kyla och låg eller ingen vindkraftproduktion. Spotpriset kan då rusa till 15 kr/kWh eller mer…

För att minska risken för att priserna ska slå i taket och så kallad ”avkortning” som följd, höjde Nordpool spot häromåret maxpriset till 29 kr/kWh (3 000 €/MWh).
Och detta är ingen skrämselpropaganda av typen ”vargen kommer…” då vi senast vintern 09-10 respektive 10-11 fick bevittna ett antal timmar med priser kring 10-15 kr/kWh.
I kombination med att den väderintermittenta vindkraftens andel av installerad effekt fördubblats sedan 2011, från knappt 3 000 till mer än 6 000 MW, har känsligheten i kraftsystemet och risken för effektpriser ökat dramatisk, detta eftersom SvK samtidigt reducerat den upphandlade effektreservsvolymen från 1 750 MW till 750 MW from vintern 17-18… se bild.

Och att hela årets vinstpåslag i ett fastprisavtalet fullständigt kan utraderas av ett par dagars effektprissättning vid sträng vinterkyla är för många kanske en känd, men inte alltid kvantifierad och hanterad risk som dock alla elhandlare med fastprisavtal är utsatta för.

Så kontakta oss redan idag, så kan vi tillsammans utan stress inför kommande vinter göra en vederhäftig statistisk analys av era risker i elhandelsaffären och eventuellt därefter hantera dem på ett affärsmässigt riskreducerande sätt.

Just nu erbjuder EKRA denna analys till 20 % rabatt.
(Gäller beställda uppdrag senast maj månads utgång 2017).

Elhandelsföretag