Optimal hedge Elinköp:

-Vår unika förvaltningsportfölj till företag och verksamheter som prioriterar och värdesätter varje öre/kWh i lägre elkostnad!

Många företag och verksamheter är i dagens hårda affärsklimat med knivskarp konkurrens beroende av långsiktigt låga elpriser.
Men, många uppfattar elmarknaden (ibland med rätta) som krånglig och snårig och många känner att det kräver ett (ibland alltför) stort åtagande och engagemang för att sätta sig in i denna komplexa bransch.
Vi på EKRA har full förståelse för detta, man vill fokusera på sin egen ”core business” och där elinköpen kanske inte hör till det man som tidspressad företagare inte alltid har fokus eller möjlighet att prioritera.
Dels ska man välja en elhandelsleverantör, som man känner förtroende och trygghet med, och som man tror kan leverera det man oftast önskar, dvs. långsiktigt låga elpriser utan ett alltför stort risktagande.
När valet av leverantör och samarbetspartner väl är gjort, vidtar prövningen att välja elhandelsprodukt, ett val som ibland kan kännas än mer utmanande, där det kan vara svårt att se genom leverantörernas erbjudande och där det inte alltid uppfattas som transparent vad de egentligen erbjuder (för ni tror väl inte att leverantören alltid erbjuder de för Er bästa förvaltningslösningarna, inte sällan har leverantörerna motstående och ibland diametralt skilda affärsintressen, viket ju är helt naturligt då de är affärsdrivande verksamheter och ska tjäna pengar i marknaden, med eller utan Er kunders deltagande…)

Vi på EKRA erbjuder er lösningen på era elinköpsutmaningar och hjälper Er med hela processen, ”från ax till limpa”

Vi har ett etablerat samarbete med en trygg partner som hanterar de fysiska elinköpen, till en av marknadens lägsta kostnader.

I detta samarbete agerar vi på EKRA som ert ombud och utför era prissäkringar. Detta sker löpande via vår unika egenutvecklade förvaltningsportfölj Optimal Elinköp. Förvaltningen i denna portfölj går kortfattat ut på att dels mekaniskt dra nytta av elmarknadens systematiska felprissättningar och dels baserat på vår 20 års erfarenhet av operativ elhandel och förvaltning, där vi i förvaltningen integrerar den tekniska och fundamentala analysen.

Vi är mycket stolta över att utfallet i vår inköpsportfölj Optimal de senaste fyra åren i genomsnitt genererat 18 % motsvarande 9 öre/kWh lägre elpris jämfört med fastprisindex (löpande treårigt fastprisavtal). Men där vi också kan klappa oss själva på axeln då vi känner att detta är den goda belöningen av ett djuplodande analytiskt arbete, sällsynt edge inom såväl kortsiktig som långsiktig förvaltningsexpertis och vår långa erfarenhet.

Eftersom marknadens under viss tidshorisont har en statistiskt säkerställd positiv bias (systematisk felprissättning) har Optimal elinköp generellt en relativt låg hedgegrad (prissäkringsgrad) rullande 12 nästkommande leveransmånader, men där förvaltningsstrategin ser helt annorlunda i det längre tidsperspektivet, 1-3 år.

Och då de långsiktiga terminerna på marknaden (YR+1 till YR+3) dvs 1-3 år fram i tiden bottnade ur under senvintern 2016 och därefter gjorde ett långsiktigt tekniskt trendbrott under sommaren och hösten i fjol, ligger nu Optimal Elinköp med en hög långsiktig prissäkringsgrad om 20,8 öre/kWh i 2018 respektive 20,1 öre/kWh i 2019.

Elområden hanteras naturligtvis utanför denna systempris-förvaltningsstrategi, eftersom den har en helt annan, fysisk, riskkaraktär beroende på flaskhalsproblematik, kärnkraftstillgänglighet och risk för effektprissättning och där elområdesförvaltningen alltså har en helt egen portfölj, med sin egen unika förvaltningsstrategi.

se graf förvaltningsutveckling nedan:

– där den gröna linjen är löpande utveckling i ett treårigt fastprisavtal, den röda rörligt pris och den blå linjen är Optimalportföljen

öre/kWh (inkl. elcertifikat exkl. energiskatt och moms)

Vattenkraft

Är ni också intresserad av lägre elkostnader, högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag!