Vindkraft uppdaterad januari 2018

Vindkraft

Många vindkraftproducenter står inför stora ekonomiska utmaningar till följd av de låga elpriser vi har bevittnat de senaste åren. Och från att under åren 2006-2016 kunnat sälja till ett genomsnittligt rörligt avräkningspris om 59 öre/kWh, indikerar terminskurvan för el och elcertifikat en dryg halvering till under 30 öre/kWh de kommande fem åren.

På EKRA har vi med intresse monitorerat och analyserat de senaste två årens relativt låga rörliga spotpriser och förundrats över hur vindkraftproducenter managerar dessa allt lägre intäkter.

Efter analys har vi funnit att en delförklaring ligger i de totala intäkterna, inklusive den vindindexerade produktionsvolymen och där vissa producenter varit proaktiva och säkrat produktionen längre ut på terminskurvan. Men även om denna strategi generellt varit framgångsrik de senaste fem åren innebär det inte per automatik att så kommer att vara fallet de närmaste fem åren…

Och det är just  här EKRA:s Optimal vindförvaltning visar sig, om kanske inte oöverträffad, men i alla fall långsiktigt mycket svårslagen!

Men först åter till prishistoriken:

Avseende de rörliga avräkningspriserna var det inte förrän 2014 som den volymkorrigerade normalårsintäkten för första gången på 9 år!  avräknades under 50 öre/kWh.

Och året efter (2015) med det lägsta rörliga elpriset på 15 år om 21 öre/kWh, samvarierade med ett mycket blåsigt år och ett svårslaget rekord i vindindex om hela 124 % !

Inklusive elcertifikat blev den genomsnittliga rörliga intäkten i 2015, volymkorrigerat till ett år med normalårsproduktion, 46 öre/kWh.

Men, med vindkraftproduktion avräknat till rörligt pris ser prognosen för de närmaste åren dessvärre inte vidare ljus ut;
-baserat på marknadens idag implicita förväntningar om de rörliga el- och elcertifikatpriserna kommer de totala intäkterna av el och elcertifikat under de kommande fem åren att väl underskrida 30 öre/kWh.

För att lindra detta ekonomiska stålbad är vi stolta över att kunna erbjuda en för vindkraftverk unik produktionsportfölj för såväl el som elcertifikat. En kvantitativ* förvaltningsportfölj som i genomsnitt årligen avkastat 14 % motsvarande 6,8 öre/kWh i högre elpris*  jämfört det rörliga spotpriset (STOSEK/MALSEK) respektive det rörliga spotpriset över elcertifikat på SKM.

bild nedan, värden i öre/kWh, där 2006 till 2017 är faktiskt utfall och 2018-2022 är prognos.

röd linje avser avräkning till rörliga el och elcertifikatpriser och blå linje EKRA:s unika vindförvaltningsportfölj

Optimal Vind

Med EKRA:s kompetens och långa erfarenhet av förvaltning av intermittent väderberoende elproduktion så finns det goda möjligheter att optimera utbytet från vindkraftens elproduktion, vad gäller såväl den fysiska förvaltningen, men framförallt genom att applicera EKRA:s optimala förvaltningsstrategi på produktionsportföljen.

Och där 5 öre/kWh gör 50 000 kr för varje GWh i årlig vindkraftproduktion.

Hur tänker Du/Ni med era förvaltningsavtal och hur ser ni på den ekonomiska framtiden för vindkraftproduktion?

*  EKRA:s unika kvantitativa förvaltningsmodell tar sin utgångspunkt i marknadens systematiska biases/ felprissättningar. De tekniska analysverktygen kompletterar modellen avseende timing i exekvering av handelsbesluten.

Är ni också intresserad av högre elproduktions intäkter och förbättrad lönsamhet?

Kontakta oss idag